Warto wiedzieć

Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

Informujemy, że 29 kwietnia 2014r. Rada Ministrów zatwierdziła Uchwałą Nr 76 KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020. Program ten został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie ich godności, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

• współmałżonkowie
• partnerzy w związkach nieformalnych
• dzieci
• osoby starsze
• osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

• bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

Przemoc psychiczna:

• wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

Przemoc seksualna:

• wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi…

Inny rodzaj zachowań:

• zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…
• niszczenie rzeczy osobistych
• demolowanie mieszkania
• wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
• pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
• zmuszanie do picia alkoholu
• zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.

W każdej instytucji takiej jak policja, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek rozwiązywania problemów alkoholowych czy poradnia zdrowia możesz zgłosić przemoc i poprosić o założenie tzw. "Niebieskiej Karty". Karta taka zostanie przekazana do zespołu interdyscyplinarnego w Twojej gminie, gdzie na posiedzeniu grupy roboczej, na które zostaniesz zaproszony, zostanie ustalony plan pomocy dla Ciebie i Twojej rodziny. Cała procedura "Niebieskiej Karty" jest tajna - nie musisz się więc obawiać, że ktoś postronny dowie się tego, co powiedziałeś w zaufaniu.

 

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem przyjdź!